Hotline (24 hours)

ทำไมต้องไป..เลย!! รีวิว : พระธาตุศรีสองรัก

สำหลับใครที่เป็นสายมูเข้าวัดขอพร ต้องห้ามพลาดพระธาตุศรีสองรักกับความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อระหว่าง 2 เมือง ไทย ลาว เพื่อที่จะไปสู่รบกับพม่าเลยก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์สักขีพยานตามประกาศสร้างเพื่อเป็นองค์สักขีพยานการประกาศราชไมตรีของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ล้านช้างและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาตกลงใจกระทําสัญญาไม่รุกรานกัน

พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ)กับกรุงศรีสัตนาคนหุต(ปัจจุบันคือเวียงจันทน์ ประเทศลาว)กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงตกลงรวมกำลัง เพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะล้านช้างทรงเครื่องอยุธยา หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสำริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้วทุกวันขึ้น 15 เดือน 6 ชาวอำเภอด่านซ้าย หรือ”ลูกผึ้งลูกเทียน” จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้ง มาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับองค์พระธาตุศรีสองรัก คือ ไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นบูชา ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการ เพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของเลือดและความรุนแรง ไม่ควรกางร่ม สวมหมวกและสวมรองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุ ไม่ควรนำเด็กต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไปนมัสการ (หมายเหตุ : ก่อนท่านจะทำหรือประกอบพิธีใด ๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระธาตุขอให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าองค์พระธาตุก่อน)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเที่ยว : พระธาตุศรีสองรัก

  • ไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นบูชา

  • ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการเพราะองค์พระธาตุ

  • แต่งกายให้สุภาพรวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I ทัวร์ไทย I เลย I พระธาตุศรีสองรัก I ทัวร์เลย I ทัวร์พระธาตุศรีสองรัก I ทัวร์ในประเทศ I ทัวร์ปี 2564-2565 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม  

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่