Hotline (24 hours)

ทัวร์อินเดีย 10 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ JUBB210331
ชม GAND WORLD มหานครเวนิช แห่งเวียดนาม เที่ยว เกาะฮอนทอม ชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear
นั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก ชมการแสดงโชว์ Tinh Hao สุดอลังการ สนุกสนานกับ Vinperal Safari
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,900 บ.

ทัวร์อินเดีย 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ JUBB210253
สักการะ 2 สังเวชนียสถาน ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี " คงคาอารตี "
หมู่บ้านนางสุชาดา(Sujata Village) แม่น้ำเนรัญชรา(Niranjana River) เมืองราชคฤห์ มหาลัยนาลันทา(Nalanda University) ที่คุม ขังพระเจ้าพิมพิสาร วัดเวฬุวัน มหาวิหาร ตโปธาราม เขาคิชฌกูฏ (Girdhkut Cave) เมืองพุทธคยา เมืองพาราณสี สังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธ์ิ(Mahabodhi Temple)
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.

ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ JUBB210328
ชมเขาคิชฌกูฎ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า ชมวัดมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา ชมวัดเวฬุวัน
ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องแม่น้ำคงคาชมพิธีคงคาอารตี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.