Hotline (24 hours)

วิธีการ ชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน Jubilee

1. ชำระด้วยเงินสด ณ จูบิลี่ แทรเวิล หรือเจ้าหน้าที่เก็บเงินของเรา (Bill Collector)
2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Internet Banking
3. บัตรเครดิต (Credit Card)

ขั้นตอนการชำระเงิน

1.
จอง
2.
รอรับใบแจ้งค่าใช้จ่าย
3.
ชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน
4.
รอรับใบเสร็จยืนยันการรับเงิน

ลูกค้าสามารถเลือกช่องทาง การชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร หรือจ่ายผ่านบัตรเครดิด
ตามช่องทางการชำระเงินด้านล่างนี้
โดยพนักงานจะแจ้งยอดที่ชัดเจน ให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนชำระเงิน