Hotline (24 hours)

ทัวร์ไต้หวัน 4 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan So Cool

รหัสทัวร์ JUBB200224
เมืองไทเป เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองเจี๊ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง วัดจงไถ่ฉานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน เหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101
ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ดิวตี้ฟรี ตลาดซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
ชิมชา เมนูปลาประธานาธิบดี เมนูพิเศษนึ่งจรรกพรรดิ์ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.