Hotline (24 hours)

ทัวร์ไต้หวัน 368 พีเรียด จาก 32 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไตหวัน ไทเป 4วัน 2คืน

รหัสทัวร์ JUBB190564
วัดหลงซาน, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ทัวร์วันแม่, วันแม่
ภัตตาคาร
ร้านคอสเมติก, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์ไตหวัน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190713
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจัง, วัดเหวินวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค, วัดหลงซาน, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย๋หลิ๋ว, ตึกไทเป101, ทัวร์ปัใหม่, ปีใหม่
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนทมารเ์ก็ต, ตลาดซเีหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

รหัสทัวร์ JUBB190358
เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักไทเป 2 คืน, ทัวร์วันแม่, วันแม่
ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน ผูหลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ร้านชา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านเค้กสัปปะรด เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน ศูนย์สร้อยสุขภาพ DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,899 บ.

ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190348
เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ, วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ทัวร์วันแม่, วันแม่
ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 62
 Nok Scoot
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,899 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

รหัสทัวร์ JUBB190396
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น), อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, ความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซําจั๋ง, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง
พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง, ชิมชาอู่หลง
ช้อปปิง ย่านซีเหมินติง, ตลาดปลาไทเป
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไตหวันเที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ JUBB190448
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา, วัดพระถังซําจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลซีาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลวิ่, ศูนย์GERMANIUMและปะการังแดง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปกับตึกไทเป101, ทัวร์วันแม่, วันแม่
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, ซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190563
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, เมืองเจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ภัตตาคาร
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านพายสับปะรด, ร้านสร้อยสุขภาพ, ย่านซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ 5วัน 4คืน

รหัสทัวร์ JUBB190373
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ, กการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101, ทัวร์วันแม่, วันแม่
พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA, บุปเฟ่ต์สลัดบาร์, บุฟเฟต์ชาบู
เหมินติง, ตลาดปลาไทเป, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน 4คืน

รหัสทัวร์ JUBB190560
วัดจงไถฉานซื่อ, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น, วัดซงซานฉือโย่ว, ตึกไทเป 101, ย่านซีเหมินติง
เสี่ยวหลงเปา
ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ร้านคอสเมติก, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6วัน 4คืน

รหัสทัวร์ JUBB190428
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน, สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ทัวร์วันแม่, วันแม่
บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์
ช้อปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 32 โปรแกรม