Hotline (24 hours)

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ

การล่องเรือสำราญ STAR PISCES

อ่าวรีพลัลเบย์-เขาวิคตอเรีย-ย่านจิมซาจุย-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านปี่เซี่ยะหยก

 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 สายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX)

ราคาเพียง 11,999

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพ-ฮ่องกง-อ่าวรีพลัลเบย์-เขาวิคตอเรีย-ย่านจิมซาจุย-ท่าเรือOcean Terminal-SuperStar Pisces

เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยังสนามบินฮ่องกง เกาะลันเตา ประเทศฮ่องกงโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ HX780 จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดน้ำตื้นที่ อ่าวรีพลัสเบย์ ไหว้พระ ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม  จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรูป เกาะฮ่อ0งกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        จากนั้นนำท่านช้อปย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุดของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลูน จากนั้น นำทุกท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือ Ocean Terminal เพื่อทำการเช็คอินท์ ขึ้นเรือ สำราญ SuperStar Pisces สามารถเช็คอินท์ได้ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.

ค่ำ          รับประทานค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

วันที่สอง   FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน – Star Pisces

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

จากนั้นนำทุกท่านลงจากเรือ อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจิมซาจุ่ย ขึ้นชื่อว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช้อปปิ้ง เพราะ ฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้า

ค่ำ          รับประทานค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

วันที่สาม      วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านปี่เซี่ยะหยก ย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง  – กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

เรือสำราญเทียบท่า ท่าเรือ Ocean Terminal จากนั้นเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับกังหันนำโชค และนำท่านชม ร้านปี่เซี่ยะหยก สัตว์นำโชคลาภความมั่งมี

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

บ่าย         นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุดของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลูน

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง ประเทศฮ่องกงเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES


ประเภทห้องพักบนเรือสำราญ

 

 

INSIDE (ห้องพักไม่มีหน้าต่าง)

 

OCEAN VIEW (ห้องพักมีหน้าต่าง)


อัตรานี้รวม:

 1. ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ

 2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง

 3. ค่าห้องพักบนเรือสำราญตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง และ ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสำราญที่เป็นแบบไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม ส่วนของค่าภาษีท่าเรือได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว

 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ต้องจองและ ซื้อตั๋วล่วงหน้า)

 5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน

 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 8. ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ

อัตรานี้ไม่รวม :

 1. ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท/ท่าน(ชำระพร้อมค่าทัวร์)

 2. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมบนเรือสำราญ

 3. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI

 4. ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว

 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้เงื่อนไขการเดินทาง

 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าวางมัดจำห้องพัก

การชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำทัวร์เป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 4. สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 4. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ