Hotline (24 hours)

SAFARI  ISLAND MALDIVE

ซาฟารี ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา Safari Island Resort & Spa Maldives เป็นรีสอร์ท 4 ดาว ตั้งอยู่ในเขต North Ari Atoll ใช้เวลาเดินทางโดยซีเพลนประมาณ 30 นาที และห่างจากสนามบิน Male International Airport ประมาณ 85 กิโลเมตร รีสอร์ทนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ เมื่อไปถึงคุณจะพบกับแนวปะการังที่หลากสีพร้อมด้วยฝูงปลาหลากหลายชนิด

ซาฟารี ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ในการพักผ่อนริมชายหาด, ความโรแมนติค ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งใกล้กับแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงหลายจุด และมีแหล่งปะการังที่สวยงาม ทำให้ไม่ผิดหวังหากเลือกที่จะเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งนี้

รีสอร์ท มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมาย บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายทุกห้องพักและส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศ ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องพักของที่พักได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพัก ด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลงตัว ซาฟารี ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าพักในทุกๆ ด้าน


Special Promotion

 

โปรโมชั่น * ต้องจองก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากมีโปรโมชั่นที่ถูกกว่าจะไม่สามารถยกเลิกและจองใหม่ได้

วันนี้ – 31 ต.ค. 62

All Inclusive เดินทางด้วย Seaplane

ประเภทห้องพัก

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Beach Villa

21,900

26,900

31,900

Water Villa

24,900

30,900

36,900

 

              ราคาพักเสริม

ประเภทห้องพัก

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

ผู้ใหญ่ ท่านที่ 3 (มีเตียงเสริม)

18,900

21,900

24,900

เด็ก คนที่ 1 (ไม่มีเตียงเสริม)

5,500

เด็กคนที่ 2 (มีเตียงเสริม)

8,900

11,900

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี

พักฟรี // ชำระค่า Green tax 200 บาท/คืน

 


 อัตราดังกล่าวนี้รวม

 • ห้องพักตามที่เลือก พักขั้นต่ำ 2 คืน

 • แพคเกจ All Inclusive รวมอาหารมื้อเช้า, กลางวัน และ เย็น แบบบุฟเฟต์

 • เครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ และ ไม่แอลกอฮอล์ไม่อั้น

 • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำตื้น

 • ฟรี กิจกรรม 1 กิจกรรมต่อการเข้าพัก

  • ฟรี กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง

  • ฟรี กิจกรรมล่องเรือชมประอาทิตย์ตกดิน

** พิเศษ!! สามารถเลือกได้ 2 กิจกรรม เมื่อพักขั้นต่ำ 3 คืน

 • ฟรี Wifi บริเวณส่วนลาง

 • ค่าประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท

  หมายเหตุ : กิจกรรมและทริปต่างๆ ที่รวมในแพกเกจ ไม่สามารถการันตีหรือยืนยันได้ ขึ้นอยู่กับการจัดการของทางรีสอร์ท (โดยยึดจากสภาพอากาศ จำนวนเรือ และผู้เข้าใช้บริการเป็นหลัก และต้องทำการสำรองและยืนยันการทำกิจกรรม ณ วันเข้าพัก ที่แผนกต้อนรับเท่านั้น หากไม่ได้ทำกิจกรรม ตามทีสอร์ทจัดไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี )

อัตราดังกล่าวยังไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มาเล่-กรุงเทพฯ

 • ค่าภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน

 • กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น

 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ

 • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์ภายในห้องพัก

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 • ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 35-45 วันก่อนการเดินทาง

 • หากทำการจองน้อยกว่า 35 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวน

ราคาโปรโมชั่น ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ

กรณีเป็นราคาปกติ ชำระมัดจำ 50% ของราคาห้องพัก ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 45 วัน

กรุณาทำการจองโดยการส่งหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาทำจองก่อนเท่านั้น ทางเราจึงจะยืนยันการจองให้ท่านได้**ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท***

การยกเลิก

 • 45-36 วันก่อนเดินทาง: หักค่าบริการ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด

 • 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด

 • ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไม่ครบตามที่จองบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ

 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่อยู่เหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ

 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่ำบริการได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ