Hotline (24 hours)

เอกสารในการยื่นวีซ่าเชงเก้น ประเทศอิตาลี

กระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วันทำการ (หรือมากกว่านั้น แล้วแต่กรณี)

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ฉบับ ต้องมีหน้าว่างในหนังสือเดินทางเหลืออย่างน้อย 2 หน้า, อายุหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันเหลืออย่างน้อย 90 วัน นับจากวันเดินทางออกจากประเทศเชงเก้น และอายุหนังสือเดินทางเหลืออย่า งน้อย 6 เดือนนับจากวันที่ท่านสมัคร

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาดกว้าง 35 มม. สูง 45 มม. พื้นหลังหรือฉากหลังสีขาว, อายุไม่เกิน 6 เดือน, ทิศทางของศรีษะไม่เอียง มองกล้องตรง ไม่หลับตา ไม่เห็นฟัน และสามารถเห็นใบหน้าเต็มได้ภายในกรอบรูป (ห้ามตกแต่งรูปภาพ)

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสี และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

  1. ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของ ผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน

  2. โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง

  3. พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี

  4. มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้

  5. กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (เอกสารที่เป็นภาษาไทยจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอิตาลี)

4. ตารางการเดินทาง โดยระบุวันที่เข้า, ชื่อเมือง หากในแผนการเดินทางมีการเดินทางมากกว่า 1 ประเทศ หรือมีการเดินทางออกนอกกลุ่มประเทศเช้งเก้น ผู้สมัครจำเป็นต้องระบุรายละเอียดการเดินทางให้ชัดเจน และยานพาหนะที่เดินทางเข้าพัก เช่น เครื่องบิน รถไฟ รถเช่า หรือรถประจำทาง

5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับต้องเดินทางออกจากประเทศไทย และเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทย(Ticket Reservation) ท่านจะต้องยื่นตั๋วเครื่องบิน ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่า

6. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง และสัมพันธ์กับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัคร ระบุข้อมูลการจองทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ (ผู้เข้าพัก วันที่เข้าพัก โรงแรม ที่อยู่และโทรศัพท์) ให้ชัดเจน

7. เอกสารทางการเงิน บัญชีธนาคาร Bank Statement หรือ Statement online หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันเท่านั้น ไม่ติดลบ และมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน และมีรายการเดินบัญชีล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันยื่น

8. หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง 1 ฉบับ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอิตาลี)

กรณีลูกจ้าง (ตัวจริงอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น)

หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัคร โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร,  ตำแหน่ง, เงินเดือน, จำนวนวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ, ตราประทับจากบริษัท, ลายเซ็นผู้อนุมัติจากหน่วยงานหรือบริษัท และที่อยู่เบอร์โทรศัพย์

กรณีเจ้าของกิจการ

หนังสือรับรองบริษัท (DBD) (มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันยื่น), ใบจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

อาชีพอิสระ

ผู้สมัครสามารถเขียนชี้แจงและสามารถแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รูปถ่าย

9. กรณีนักเรียน นักศึกษา (ตัวจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น)

หนังสือรับรองออกจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร, ที่อยู่และเบอร์โทรศัพย์ของสถานศึกษา และลายเซ็นผู้อนุมัติจากสถานศึกษา

10. กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย (ผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น)

 – ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor letter) เป็นภาษาอังกฤษจากผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมลงลายเซ็น

 – เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ใบเกิด, ทะเบียนบ้าน, ใบสมรส เป็นต้น สำเนาภาษาไทย พร้อมตัวแปล (เอกสารที่เป็นภาษาไทยจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอิตาลี)

 – หลักฐานทางการเงิน (ข้อ 7.)

*** หมายเหตุ ***

1. ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกให้โดยสำนักงานอำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ และสำเนาใบสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ หากเดินทางพร้อมกันทั้งบิดาและมารดา มีวีซ่าอยู่แล้ว สามารถยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานของบิดา มารดา แนบพร้อมกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าเดินทางพร้อมกันถึงจะสามารถยกเว้นหนังสือยินยอมที่ออกให้โดยสำนักงานอำเภอได้

2. ในกรณีที่บิดา มารดา หย่าร้าง และไม่ได้อยู่ด้วยกัน จำเป็นที่จะต้องแสดงหนังสือปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย (ป.ค.14) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน ในกรณีทะเบียนหย่าระบุชัดเจนว่า เด็กอยู่ในอำนาจการปกครองของบิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน แนบพร้อมสูติบัตรของเด็กเพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์

11. เอกสารประกันภัยการเดินทาง ยอดเงินประกันข้นต่ำ 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท) ซึ่งรับรองโดยบริษัทประกัน ซึ่งเป็นบริษัทประกันที่จดทะเบียน และการคุ้มครองครอบคลุมในประเทศแถบยุโรป

ในกรณีที่ท่านเดินทางเข้าออกหลายประเทศในยุโรป (Schengen Member States) ในคราวเดียวกัน ท่านจะต้องยื่นใบคำร้องที่สถานฑูตที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นนานที่สุด แต่ถ้าในกรณีที่ท่านพำนักอยู่อาศัยในระยะเวลาที่เท่ากัน ท่านจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าในประเทศที่ท่านเดินทางเข้าเป็นประเทศแรก

โปรดทราบ : หากท่านให้ข้อมูล เอกสาร หรือหนังสือเดินทางที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำร้องขอ วีซ่าของท่าน คำร้องขอวีซ่าของท่านอาจถูกปฏิเสธ

ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอิตาลี

อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ยูนิต 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ