Hotline (24 hours)

เอกสารในการยื่นวีซ่าเชงเก้น ประเทศออสเตรีย

กระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วันทำการ (หรือมากกว่านั้น แล้วแต่กรณี)

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 2 แผ่น สำเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นทั้งหมดที่มีอายุไม่เกิน 5 ปีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ )

2. รูปถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือนและไม่ซ้ำกับรูปถ่ายที่ใช้ขอวีซ่าครั้งก่อนจำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายต้องมีขนาดกว้าง : 35 มม. ยาว 45 มม. รูปภาพจะต้องเหมือนกับตัวจริงในปัจจุบัน หน้าตรง ห้ามยิ้มเห็นฟัน ห้ามเปิดปาก ศีรษะอยู่ระหว่าง 2/3 ของภาพ แต่ต้องสูงไม่เกิน 36 มม. ดวงตาจะต้องอยู่กึ่งกลาง สีของดวงตาชัดเจนและมี ระยะห่างอยู่ระหว่าง 8 มม. และ 10 มม. และพื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสี และ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

  1. ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของ ผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน

  2. โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง

  3. พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี

  4. มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้

  5. กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

4. ตารางการเดินทาง จะต้องพิมพ์เท่านั้น

5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับต้องเดินทางออกจากประเทศไทย และเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทย(Ticket Reservation) ท่านจะต้องยื่นตั๋วเครื่องบิน ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่า

6. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง และสัมพันธ์กับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัคร ระบุข้อมูลการจองทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ (ผู้เข้าพัก วันที่เข้าพัก โรงแรม ที่อยู่และโทรศัพท์) ให้ชัดเจน

7. เอกสารทางการเงิน เช่น (สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมปรับสมุดล่าสุด หรือ Bank Certificate จากธนาคารไม่เกิน 1 เดือน ในกรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้กัน จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor Letter (ต้องเป็น บิดา มารดา หรือ สามี ภรรยา) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร พร้อม แปลภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน

8. หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง 1 ฉบับ ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน) หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้สมัคร (ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน และหลักฐานอื่นๆ) ถ้าเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษาตัวจริง

เอกสารรับรองตัวจริงจากนายจ้างหรือบริษัทต้องแสดงวันที่ออกจดหมาย เงินเดือน ระยะเวลาที่จะไปอยู่ที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้น จุดประสงค์การเดินทาง ประโยคที่แสดงว่านายจ้างหรือบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเดินทางและรับรองว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับมา พร้อมมีตราประทับบริษัทและลายเซ็นจากผู้จัดการด้วยทุกครั้ง (ชื่อผู้จัดการหรือผู้รับรองควรที่จะพิมพ์ทุกครั้ง)

*** หมายเหตุ ***

  1. ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกให้โดยสำนักงานอำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ และสำเนาใบสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ หากเดินทางพร้อมกันทั้งบิดาและมารดา มีวีซ่าอยู่แล้ว สามารถยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานของบิดา มารดา แนบพร้อมกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าเดินทางพร้อมกันถึงจะสามารถยกเว้นหนังสือยินยอมที่ออกให้โดยสำนักงานอำเภอได้

  2. ในกรณีที่บิดา มารดา หย่าร้าง และไม่ได้อยู่ด้วยกัน จำเป็นที่จะต้องแสดงหนังสือปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย (ป.ค.14) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน ในกรณีทะเบียนหย่าระบุชัดเจนว่า เด็กอยู่ในอำนาจการปกครองของบิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน แนบพร้อมสูติบัตรของเด็กเพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์

9. เอกสารประกันภัยการเดินทาง ยอดเงินประกันข้นต่ำ 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท) ซึ่งรับรองโดยบริษัทประกัน ซึ่งเป็นบริษัทประกันที่จดทะเบียน และการคุ้มครองครอบคลุมในประเทศแถบยุโรป

ในกรณีที่ท่านเดินทางเข้าออกหลายประเทศในยุโรป (Schengen Member States) ในคราวเดียวกัน ท่านจะต้องยื่นใบคำร้องที่สถานฑูตที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นนานที่สุด แต่ถ้าในกรณีที่ท่านพำนักอยู่อาศัยในระยะเวลาที่เท่ากัน ท่านจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าในประเทศที่ท่านเดินทางเข้าเป็นประเทศแรก

โปรดทราบ : หากท่านให้ข้อมูล เอกสาร หรือหนังสือเดินทางที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำร้องขอ วีซ่าของท่าน คำร้องขอวีซ่าของท่านอาจถูกปฏิเสธ

ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย

อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ยูนิต 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ