Hotline (24 hours)

เอกสารในการยื่นวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วันทำการ (หรือมากกว่านั้น แล้วแต่กรณี)

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือนหลังจากที่เดินทางกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ้าท่านมีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ (เล่มเก่า) กรุณานำมาแสดงด้วย พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) 2 ชุด และสำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับครั้งก่อน 1 ชุด

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาดกว้าง 35 มม. สูง 45 มม. พื้นหลังหรือฉากหลังสีขาว, อายุไม่เกิน 6 เดือน, ทิศทางของศรีษะไม่เอียง มองกล้องตรง ไม่หลับตา ไม่เห็นฟัน และสามารถเห็นใบหน้าเต็มได้ภายในกรอบรูป (ห้ามตกแต่งรูปภาพ)

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสี และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

  1. ฉากหลังเป็นสีขาว ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน

  2. โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง

  3. พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี

  4. มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม ต้องเห็นใบหูและคิ้ว (รูปถ่ายเปิดหน้าผาก) (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้

  5. กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (เอกสารที่เป็นภาษาไทยจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

4. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จะต้องระบุชื่อผู้สมัคร (ตรงตามหนังสือเดินทาง)

หมายเหตุ : กรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินจนกว่าจะได้รับวีซ่า สถานกงสุลประจำภูมิภาคกรุงเทพฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินทุกรณี

5. เอกสารประกันภัยการเดินทาง จะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น จะต้องมีผลบังคับใช้กับพื้นที่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร สำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรือการส่งกลับประเทศ แสดงทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนา และต้องมีตราประทับของบริษัทประกันภัยและลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทประกันภัยแสดงในเอกสาร

6. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก/โรงแรม ตลอดระยะเวลาที่ท่านพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น และจะต้องระบุชื่อของผู้สมัครทุกท่าน (และตรงกับหนังสือเดินทาง)

7. แผนการเดินทางโดยละเอียด ในกรณีที่เดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นหลายประเทศ ท่านจะต้องแสดงแผนการเดินทางโดยจะต้องแสดงรายละเอียดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางข้าม ข้ามพรหมแดนไปยังพื้นที่ประเทศเชงเก้นอื่น รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ท่านจะต้องเดินทางไปในระหว่างทริปเดียวกันนี้

8. หลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงิน

กรณีลูกจ้าง :

– หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัคร ระบุวันลาพักร้อน ตำแหน่งในบริษัท และเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน

กรณีนักเรียน/นักศึกษา :

– หนังสือรับรองจากทางสถาบันที่ศึกษาอยู่ โดยแสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นเอกสารตัวสำเนา

กรณีเจ้าของกิจการ :

– ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชื่อของผู้สมัคร

เอกสารที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องยื่น : หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง

เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน และมีตราประทับจากทางธนาคาร กรณีที่มีผู้อุปถัมภ์ทางการเงินในการเดินทาง ให้ยื่นจดหมายแสดงความประสงค์ที่จะอุปถัมภ์การเงิน และยื่นเอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) ของผู้อุปถัมภ์โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน มีตราประทับจากทางธนาคาร และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้อุปถัมภ์ในบางกรณีท่านอาจจะยื่น สำเนาของอสังหาริมทรัพย์ (โฉนดที่ดิน) เพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้เยาว์ (เด็ก) :

– ใบสูติบัตร (แสดงฉบับจริง+ยื่นตัวสำเนา)

– หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง

ก) ต้องยื่นหนังสือแสดงความยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางไปคนเดียวหรือเดินทางไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่่ง โดยเอกสารจะต้องออกจากทางอำเภอ แสดงเอกสารฉบับจริงและยื่่นตัวสำเนา

ข) หรือ หนังสือยินยอมที่่เซ็นโดยผู้ปกครองท่านที่่ไม่ได้เดินทาง (หรือทั้งสองท่านที่่ไม่ได้เดินทาง) กับผู้เยาว์ (เซ็นที่่ศูนย์ยื่่นวีซ่า วีเอฟเอส ด้วยตนเอง) แสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นตัวสำเนา

– กรณีที่ผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ

– ผู้ปกครองไม่ได้สมรสจดทะเบียนในตอนที่เด็กเกิด

จะต้องยื่นใบปกครองบุตรที่ออกจากทางอำเภอ (ฉบับสำเนา)

ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่่งเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณะบัตรมาด้วย

กรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่่งหรือทั้งสองท่านไม่สามารถพาผู้เยาว์มาสมัครวีซ่าด้วยตนเองในวันที่ยื่่นเอกสารสมัครวีซ่า ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงลายมือชื่่อจากผู้ปกครองท่านที่่ไม่สามารถมาได้โดยยื่น พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าข้อมูลส่วนบุคคล)

ในกรณีที่ท่านเดินทางเข้าออกหลายประเทศในยุโรป (Schengen Member States) ในคราวเดียวกัน ท่านจะต้องยื่นใบคำร้องที่สถานฑูตที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นนานที่สุด แต่ถ้าในกรณีที่ท่านพำนักอยู่อาศัยในระยะเวลาที่เท่ากัน ท่านจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าในประเทศที่ท่านเดินทางเข้าเป็นประเทศแรก

โปรดทราบ : หากท่านให้ข้อมูล เอกสาร หรือหนังสือเดินทางที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำร้องขอ วีซ่าของท่าน คำร้องขอวีซ่าของท่านอาจถูกปฏิเสธ

ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ