Hotline (24 hours)

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ

กับการล่องเรือสำราญระดับโลก

เที่ยวเคนย่า ซาฟารี

โดยสารการบิน เคนย่า
เดินทาง ตลอดปี 2562โดย KQ

ราคาเพียง 54,888 บาท

ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก   กรุงเทพฯ – ไนโรบี

22.00น   นัดพบกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบิน เคนย่า ทางเข้าประตูที่ 9 มีเจ้าหน้าที่รอเชคอิน เคาต์เตอร์ U

วันที่สอง กรุงไนโรบี  ประเทศ เคนย่า

เช้า ออกเดินทางจากสนามบิน สุวรรณภูมิ บินตรงสู่ไนโรบี เมืองหลวงเคนย่า ใช้เวลาเดินทาง 9 ชม โดย KQ887

เที่ยง หลังจากเชคอินเข้าสู่ที่พักแล้ว ขอเชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของแคมป์

บ่าย  หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อน ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นขอเชิญท่านท่องซาฟารีเพื่อให้ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ปราศจากการแต่งเติมของมนุษย์

เย็น นำท่านรับประทานอาหารค่ำ พักค้างคืนที่ OLONANA TENTED CAMP

วันที่สาม  มาไซมาร่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ นำท่านท่องป่าซาฟารี ชมฝูงสัตว์ป่าตามธรรมชาติอีกครั้งในบรรยากาศสายๆ บนผืนอุทยานอักว้างใหญ่ไพศาล เก็บภาพ ความประทับใจกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาการแคมป์ขอเชิญท่านท่องซาฟารี

บ่าย เพื่อให้ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าในเวลาที่ต่างกันได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก

เย็น  นำท่านรับประทานอาหารค่ำ นอกที่พัก และพักค้างคืนที่ OLONANA TENTED CAMMP

วันที่สี่   มาไซ มาร่า

เช้า ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระเตรียมเดินทางออกเดินทางโดยรถไปยังที่พักอีกแห่งคือ ANGAMA MARA CAMP ให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศของที่พักภายในอุทยานเดียวกัน

เที่ยง ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในบริเวณแคมป์

บ่าย หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยนำท่านออกเดินทางท่องป่าซาฟารีในยามบ่ายในพื้นที่ ที่แตกต่างกันทำให้ท่านมีโอกาสได้ชมสัตว์ป่ามากขึ้น

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก ANGAMA MARA CAMP

วันที่ห้า  มาไซ มาร่า

เช้า ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า และ สำหรับท่านที่สนใจ สามารถท่องซาฟารีในยามสายๆได้ นำท่านท่องซาฟารีในยามสายอีกครั้ง ในบริเวณที่แตกต่างจากเดิม พร้อมนำท่านชมความเป็นอยู่ของชาวมาไซ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย  นำท่านออกท่องซาฟารี ในตอนบ่ายอีกครั้ง

เย็น  นำท่านรับประทานอาหารค่ำ และ พักค้างคืนที่ ANGAMA MARA CAMP

วันที่หก    มาไซ มาร่า – ไนโรบี

เช้า อาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมทำการเชคเอาท์และนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินใน มาไซมาร่า ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน พาท่านชม ตัวเมืองไนโรบี แวะ ห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองไปฝากคนทางบ้าน แนะนำกาแฟเคนย่าที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของเคนย่า เหมาะแก่การปลูกกาแฟเป็นอย่างยิ่ง

เย็น นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Four Points by Sheraton Nairobi หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
นานาชาติกรุง ไนโรบี เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อทำการเชคอิน

วันที่เจ็ด  ไนโรบี เคนย่า  – สุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า      เดินทางออกจากกรุงไนโรบีด้วยสายการบิน เคนย่า เที่ยวบินที่ KQ886

บ่าย     เดินทางถึงกรุงเทพ ณ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
*** หลังจากลงเครื่องแล้วทุกท่านต้องแวะแสดงตัวที่ Health Control ก่อนถึงแถวเชคพาสปอร์ตของ ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อแสดงเล่มที่ฉีดวัคซีนไข้เหลือง หากเดินผ่านไปต้องย้อนกลับมาอีกรอบ จะเสียเวลาครับ


การเตรียมตัว
1. พาสปอร์ตมีอายุมากกว่า 6 เดือน
2. เล่มที่ฉีดวัคซีนไข้เหลือง ท่านสามรถฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองได้ที่ สภากาชาดไทย
3. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบใหญ่ แนะนำให้เป็นผ้าแทนพลาสติกแข็ง และ กระเป๋าใบเล็ก (Duffle Bags)จุของได้ 10 กก,กระเป๋าถือ 5 กก
4. แนะนำใส่เสื้อผ้าสีโทน เทา ซาฟารี เสื้อกันลม เสื้อกันฝน กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ยาประจำตัว
5. เงินใช้ USD ได้ เมื่อใช้จะทอนเป็น เคนย่าชิลลิ่ง คิดเป็นเงินบาทไทยคร่าวๆ 2 ชิลลิ่ง เท่ากับ 1 บาท
6. อากาศเฉลี่ย 14-28 องศาเซลเซียส มีฝนปรอยบางวัน
7. ของที่ระลึกที่แนะนำคือ กาแฟเคนย่า และ ถั่วแมคคาเดเมีย
8. ไม่แนะนำใส่น้ำหอมฉุน ไม่แนะนำลงจากรถระหว่างซาฟารี ไม่แนะนำให้อาหารสัตว์ ไม่แนะนำถ่ายภาพคนในเมืองหลวง
9. รายการท่องเที่ยวนี้ ไม่แนะนำสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ขวบ
10. รถนำเที่ยวในอุทยานเป็นรถของแคมป์ นักท่องเที่ยวอาจจะต้องนั่งซาฟารีร่วมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ


อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

PRICES

Prices in THAI BAHT

Per Person Twin Sharing

Validity

(based on number of pax ) sharing vehicle

Single

Child

 2paxs

  4paxs

  6paxs

Sup.

sharing

01/05/19-31/05/19

148,515

146,535

145,875

35,640

54,450

01/06/19-30/06/19

196,530

194,715

194,055

73,260

70,950

01/07/19-30/09/19

213,360

211,545

210,885

81,015

80,025

01/10/19-31/10/19

167,985

166,005

165,345

58,245

64,845

01/11/19-20/12/19

148,515

146,535

145,875

35,640

54,450

21/12/19-30/12/19

214,515

212,700

212,040

81,015

81,345


อัตรค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตามรายการ
2. ประกันเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองอุบัติเหตุ 5,000,000 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 5,000,000 ความคุ้มครองอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ของบริษัทรับประกันภัย

อัตราคาบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับระหว่างประเทศ ชั้นทัศนาจร
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าเครื่องดื่มทุกชนิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล
4. ค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า ประมาณ USD50.

การสำรองที่นั่ง
– กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนออกเดินทางพร้อมเงินมัดจำ 50,000 บาท

การยกเลิก
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
– กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60-36 วัน มีความจำเป็นต้องขอหัก 10% ของราคาทัวร์
– กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 35-14 วัน มีความจำเป็นต้องขอหัก 25% ของราคาทัวร์
– กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 -7 วัน มีความจำเป็นต้องขอหัก 50% ของราคาทัวร์
– กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์เต็มจำนวน


 

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ