Hotline (24 hours)

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ

กับการส่องเรือสำราญ Century Cruises

ฉงชิ่ง ล่องเรือ 3 ช่องแคบ แม่น้ำฉางเจียง (แม่น้ำแยงซีเกียง)

พฤศจิกายน 2562 

สายการบิน Thai Smile 

ราคาเพียง 35,000

 

 

วันเดินทาง

ราคา

*ราคาเด็กเท่าผู้ใหญ่

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

 

 

28 ต.ค. – 1 พ.ย. 62

35,999.-

14,800.-

25-29 พ.ย. 62

35,999.-

14,800.-

*ฟรีน้ำวันละ 1 ขวด*ไม่มีราคาเด็ก*ไม่แจกกระเป๋า

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – หงหยาต้ง

07.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอร์Eสายการบินไทยสมายล์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

10.30 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่งสนามบินเจียงเป่ย โดยเที่ยวบินที่ WE684

14.50 น.       เดินทางถึงเมืองฉงชิ่ง ซึ่งตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนในปีค.ศ.1937รัฐบาลพรรคกั๋วหมินตั่งได้ย้ายเมืองหลวงจากหนานจิงมาอยู่ที่ฉงชิ่งเป็นการชั่วคราวถึงปีค.ศ.1946ซึ่งเป็นช่วงญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีนและเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของมณฑลซื่อชวนต่อมาเมื่อวันที่14 มีนาคมค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางฉงชิ่งมีพื้นที่82,300ตร.กม.จึงเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนมีประชากร30.49ล้านคนและเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบกทางน้ำและทางอากาศที่อยู่ทางทิศตะวันตกด้วย

นำท่านสู่ หงหยาต้ง 红崖洞อาคารขนาดใหญ่สร้างติดกับผาภูเขาขนานกับแม่น้ำเจียหลิงออกแบบก่อสร้างและตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคในอาคารประกอบด้วยโรงแรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าร้านอาหารพื้นเมืองร้านน้ำชาโรงละครให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร

พักบนเรือสำราญหรูระดับ 6 ดาวCENTURY GLORY

    

วันที่สอง      ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง – หอเจดีย์สือเป่าไจ้ – เมืองเฟิงตู(เมืองผี) – งานเลี้ยงต้อนรับ

เช้า              รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารบนเรือหลังอาหารให้ท่านอิสระหรือร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อออฟชั่นรายการเมืองเฟิงตู丰都 มีฉายาว่าเป็น เมืองผี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ฮั่น เมื่อประมาน2000ปีก่อน พอมาถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อประมาน 900 ปีก่อนเคยมีนายอำเภอแซ่ หวาง “王”  และนายอำเถอ แซ่เหยียน “阎” มาปกคลองที่เมืองเฟิงตู แต่ด้วยภายหลังคนที่บันทึกจดประวัติของเมืองเฟิงตู ได้จดแซ่ทั้งสองคนสลับกัน เลยเป็น 阎ก่อน王 ภาษาจีนสองตัวนี้รวมกัน阎王มีความหมายแปลว่า“ยมบาล” ดังนั้นชาวบ้านเมืองเฟิงตู เห็นว่า ‘ผิดแล้วเลยตามผิด’จึงได้เอาเรื่องราวสร้างเป็นเมืองนรก ตามความเชื่อของศาสนาเต๋าขึ้นมา ซึ่งมียมทูต ผู้ตรวจสมุดบัญชีรายชื่อของวิญญาณ ข้ามสะพานจำใจ ภาพลงโทษทรมานตกนรก18ชั้น ให้คนไปดูว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเคยทำเรื่องชั่วดีอะไรบ้าง? และให้กินน้ำชาขี้ลืมก่อนมาเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการสอนให้คนเราควรทำแต่สิ่งดีๆ ไม่งั้นก็จะต้องตกนรก ถูกลงโทษทรมาน

รายการชมเมืองเฟิงตูเป็นรายการขายออฟชั่นหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ LOBBY ราคา 290หยวนต่อท่าน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ

จากนั้นนำท่านลงเพื่อขึ้นรถไป ชม หอเจดีย์สือเป่าไจ้ 石宝寨สร้างขึ้นในสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์หันหน้าไปฝั่งแม่น้ำหลังพิงภูเขาทั้งหลังสร้างด้วยไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลยมี 12 ชั้นสูง 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 ของโลก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

พบกับการเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือและเหล่า

กลาสีเรืออย่างอบอุ่นและชมการแสดงบนเรือ

พักบนเรือสำราญหรูระดับ 6 ดาว CENTURY GLORY

    

วันที่สาม         ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง – ชวีถังเซี๋ย – อูเซี๋ย – เสินหนุงซี(ลงเรือเล็ก) – ซีหลิงเซี๋ย – งานเลี้ยงอำลา

เช้า               รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารบนเรือ

ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเรือแล่นผ่าน เมืองไป๋ตี้เฉิง白帝城หรือเรียกว่า เมืองจักรพรรดิขาวอยู่ในเขตอำเภอเฟิงเจียตั้งอยู่ทางตอนเหนือของปากช่องแคบฉวีถังเสียบนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตรที่ตั้งของเมืองล้อมรอบด้วยน้ำ 3 ด้านและภูเขาอยู่ด้านซ้ายภายในเมืองโบราณแห่งนี้ประกอบด้วยวัดอู่หัว,ตำหนักหมิงเหลียงและศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างราชวงศ์หมิงและชิงนอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของหลิวเป่ย,จูเกอะเหลียง, กวนอู, จางเฟ่ยในยุคสามก๊ก

รายการเมืองไป๋ตี้เฉิงเป็นรายการออฟชั่นหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ LOBBYราคา 290 หยวนต่อท่าน

เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเซี๋ย瞿塘峡ชึ่งเป็นช่องแคบที่สั้นที่สุดมีความยาวเพียง  8 กิโลเมตรแต่เป็นช่องแคบที่มีภูเขาสองฟากฝั่งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาโดยเฉพาะประตูขุยเหมิน夔门สมัยที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนบริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมากเนื่องจากน้ำที่มีหน้ากว้างกว่าหนึ่งกิโลเมตรและถูกบีบให้ไหลผ่านที่ประตูขุยเหมินเหลือแค่150เมตรเท่านั้นและต่อจากนั้นเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเซี๋ย 巫峡มีความยาวประมาณ 45กิโลเมตรเป็นช่องแคบยาวอันดับสองในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียงอูเซี๋ยเป็นช่องแคบที่งามสง่าสองฟากฝั่งจะมีแนวภูเขาหินผาสลับซับซ้อนที่เรียงรายกันเป็นชั้นๆอย่างมีระเบียบก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอดโดยเฉพาะยอดเขานางฟ้าอันลือชื่อเชื่อกันว่ามาล่องแม่น้ำแยงซีเกียงไม่เห็นนางฟ้าเท่ากับมาไม่ถึงแม่น้ำแยงซีเกียง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางณห้องอาหารบนเรือ

นำท่านลงเรือขึ้นฝั่งแล้วเปลี่ยนเรือเล็กเพื่อชมความงามของ ลำคลองเสินหนุง 神农溪ตลอดระยะทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติทั้งสองฟากฝั่งแห่งสายน้ำลำธารจากนั้นนำท่านกลับสู่เรือสำราญช่วงบ่ายๆเรือจะแล่นเข้าสู่ซีหลิงเซี๋ย西陵峡ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุดมีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมัยก่อนที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนช่องแคบซีหลิงเป็นช่องแคบที่มีอันตรายที่สุดสำหรับการเดินเรือเนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วนแต่หลังจากที่ได้สร้างเขื่อนขึ้นแก่งหินบริเวณช่องแคบเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปเสียส่วนใหญ่อีกทั้งระดับน้ำก็ได้เพิ่มสูงขึ้นมากจึงทำให้การเดินเรือได้อย่างสะดวก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำณห้องอาหารบนเรือ

***พบกับการเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือและเหล่ากะลาสีเรือ***

พักบนเรือสำราญหรูระดับ6ดาว CENTURY GLORY

   

วันที่สี่           เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) – อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสูง) – ฉงชิ่ง

เช้า               รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารบนเรือ

นำท่านขึ้นฝั่งชม เขื่อนยักษ์(รวมรถแบตเตอรี่) อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊คซานเสียต้าป้า三峡大坝เป็นเขื่อนที่ใหญ่โตที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตรช่องระบายน้ำยาว 483 เมตรซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตรแบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่าวคือ 2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่1ใน5ของประเทศจีนอีก1ส่วนสำหรับระบายน้ำและ 2 ส่วนเป็นประตูสำหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 3000-10,000 ตันและเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตันนำท่านขึ้นฝั่งที่เมืองอี๋ชาง เมืองอี๋ชางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ยและอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางณภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองอี๋ชางนั่งรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางกลับไปยังเมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 5 ช.ม.)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำณภัตตคาร

พักที่ LE MERIDIEN CHONGQING NAN’AN HOTEL OR SAME 5*

    

วันที่ห้า         สวนเอ่อหลิ่ง – ศาลาประชาคม(ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์สามผา – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย* **ชิมสุกี่หมาล่าฉงชิ่ง重庆麻辣火锅***

เช้า               รับประทานอาหารเช้าณโรงแรมที่พัก

นำท่านชม สวนสาธารณะเอ๋อหลิ่ง จากนั้นชมด้านนอกของมหาศาลาประชาคม人民大会堂และเข้าชมพิพิธภัณฑ์สามผา三峡博物馆

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางชิมสุกี้หมาล่าฉงชิ่ง重庆麻辣火锅

จากนั้นนำท่านไปถนนคนเดินเจี่ยฟางเปยอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝากได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย

    

16.10 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ WE685

18.30 น.        ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)

2.ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง / ห้องบนเรือ Deluxe Room Type มีระเบียง ขนาด 26 ตร.ม. 1ห้องพัก 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม

3.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

4.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

5.ค่าภาษีสนามบินไทย

6.ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

7.ค่าวีซ่าจีน (1,650 บาท) / ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน

ค่าบริการไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ

2.ค่าทิปคนขับรถค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (รวมจ่าย 220 หยวน/ทริป)

3.ค่าทำหนังสือเดินทาง

4.ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว

5.ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ

6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

* หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศ รถไฟ หรือ รถทัวร์ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบตั๋ว ภายในประเทศทุกกรณี

สำรองที่นั่ง  มัดจำ10,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกหลังการวางมัดจำ -หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ

การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ราคารวม* ค่าตั๋วเครื่องบิน + รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) / ค่าวีซ่าจีน (เดี่ยว)

ราคาไม่รวม ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลง, ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์รวม 220 หยวน / ท่านตลอดทริป

หมายเหตุ

  1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  2. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิดท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

  3. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศหากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออำนวยในการท่องเที่ยวหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ