Hotline (24 hours)

Amaya Resort & Spa Kuda Rah Maldives

 

พฤษภาคม – ตุลาคม 2562

ราคาเพียง 33,000

      Amaya Resort & Spa Kuda Rah รีสอร์ทหรู ระดับ 5 ดาว Luxury resort อยู่ในเขต South Ari Atoll, maldives เดินทางโดย Seaplane ใช้เวลาประมาณ 25-30 นาที มาพร้อมกับ Package All Inclusive ที่รวมอาหารทุกมื้อ และเครื่องดื่มไม่อั้น จึง เป็นรีสอร์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ


Special Promotion

Over water Pool villa

1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2562

ราคา/ท่าน

ROOM TYPE

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

Over water Pool villa

35,000 | 33,000

45,000 | 43,000

** Third Adult with sofa Bed

31,000 | 30,000

39,000 | 38,000

Child 2 -11 years

17,000 | 15,000

22,000 | 20,000

Promotion ราคาสีแดง : หากมีโปรโมชั่นใหม่ต่ากว่าที่แสดง ไม่สามารถ re-booking ได้ **


ราคา Package รวม

– ราคานี้ เป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง

– ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก

– Seaplane สนามบิน – รีสอร์ท – สนามบิน

** Seaplane  หยุดให้บริการหลังเวลา 16.00 น. และกระเป๋าเดินทาง มีน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อคน หากน้ำหนักเกินกำหนด จะต้องเสียค่าระวางเพิ่มโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สายการบิน

– การบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน

– Welcome Drink

– การบริการอาหารแบบ All Inclusive Plan ที่รวมค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น ทุกมื้อ รวมครื่องดื่ม และ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ในบาร์เครื่องดื่ม

– พิเศษ!! กิจกรรม Snorkeling Trip เดินทางโดยเรือที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ให้ (พักขั้นต่ำ 3 คืน)

– ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำตื้น

– ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราดังกล่าวยังไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มาเล่-กรุงเทพฯ

– ค่าภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน

– กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น

– ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ

– การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์ภายในห้องพัก

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

– ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

เงื่อนไขการจอง

– กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 35-45 วันก่อนการเดินทาง

– หากทำการจองน้อยกว่า 35 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวน

ราคาโปรโมชั่น ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ

กรณีเป็นราคาปกติ ชำระมัดจำ 50% ของราคาห้องพัก ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 45 วัน

กรุณาทำการจองโดยการส่งหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาทำจองก่อนเท่านั้น ทางเราจึงจะยืนยันการจองให้ท่านได้**ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท***

การยกเลิก

– 45-36 วันก่อนเดินทาง : หักค่าบริการ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด

– 35 วันก่อนเดินทาง : เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด

– ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไม่ครบตามที่จองบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ

– ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น

– อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

– หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัทฯ

– ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้

 

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ