Hotline (24 hours)

แพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว BEYOND RESORT KRABI *** เดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป ***  

วันแรก                รับสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ + ถ่ายรูปลานปูดำ + ส่งที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย    

วันที่สอง              มื้อเช้า (1) ที่พัก + 14.00 น. – 19.00 น. บ่ายล่องเรือ Yacht Sunset Cruise  ทริป 4 เกาะทะเลกระบี่  + อาหารบนเรือ (2) + ส่งที่พัก ตามอัธยาศัย

*** หมายเหตุ กรณีทัวร์ไม่สามารถออกได้ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นนวดไทย 1 ชม. ***

วันที่สาม              มื้อเช้า (3) ที่พัก + เลือกซื้อ Optional Tour เพิ่ม + ซื้อของฝาก + ส่งสนามบิน / บขส.กระบี่

หมายเหตุ : แพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ในข้างต้น

 (1)  ต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม 400 /ท่าน (ทุกแพ็คเกจ)   

 (2)  ราคาเด็ก 3 วัน 2 คืน  คิด 75 % ของราคาผู้ใหญ่

 (3) เงื่อนไขการให้บริการ

– รายการข้างต้นจำเป็นต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน และทำการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ