Hotline (24 hours)

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูในดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เส้นทางอลาสก้า

กับเรือสำราญ Norwegian Joy

ซีแอตเทิล – เคทชิเกน –จูโน่ –Glacier Bay – ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ – ล่องน่านน้ำ – วิกตอเรีย – ซีแอตเทิล

เดินทาง: 10 – 20 พฤษภาคม 2562 (11 วัน 8 คืน)

ราคาเริ่มต้นที่ 129,999 บาท


ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ/สุวรรณภุมิ – ไทเป – ซีแอตเทิล

เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยัง สนามบินเถาหยวน เมืองไปทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA Airways) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินจากสนามบินเถาหยวน สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากรนำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่โรงแรมที่พัก Seattle Airport Marriott Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง   ซีแอตเทิล – ล่องเรือสำราญ Norwegian Joy  

นำท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown)

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Norwegian  Joy  เรือสำราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิเกนรัฐอลาสก้า
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

วันที่สาม      ล่องน่านน้ำสากล  

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะนั่งเล่นในคลับเลาจน์หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free)
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ

วันที่สี่      เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)  

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
 เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิเกน รัฐอลาก้าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้

ครีก สตรีท (Creek Street) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์“บ้านดอลลี่”สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต

** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง**

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ เรือสำราญล่องออกจากท่าเรือ  เมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

วันที่ห้า         เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า – Glacier Bay (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)   

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองจูโน่ รัฐอลาสก้า เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของ มลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม

ทัวร์นี้จะนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื่อเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

วันที่หก        ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)    

เช้า             รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ รัฐอลาสก้า ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ ตั้งอยู่ที่เมือง ฮูน่า อันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่า พื้นเมืองอินเดียนแดงหรือที่เรียกกันว่า “ชาวทลิงกิท” ซึ่งตั้งถิ่นฐานภายในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ 
กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้าและร้านของฝากของที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวมากมาย
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ หลังรับประทานอาหารค่ำ  ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด        ล่องน่านน้ำสากล

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯอิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free)
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ

วันที่แปด        เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา   

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
เรือสำราญมุ่งหน้าสู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา   
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา “เมืองวิกตอเรีย” (Victoria) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสวน” (City of Gardens)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ

วันที่เก้า         เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน   

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรืสำราญฯ  เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล  รัฐวอชิงตัน นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญฯ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมือง ซีแอตเทิล ชม  Pike Place Market

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมืองซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory เป็นต้น

** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วันที่สิบ         เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน  

ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่เมืองไทเป โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA Airways)

วันที่สิบเอ็ด      ไทเป – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ 

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินจากสนามบินเถาหยวน ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป  โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA Airways)  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ